Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden :


* Een door ons ontvangen en getekend inschrijvingsformulier geldt als bevestiging van deelname aan de module/opleiding en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd: Inschrijving

* Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per post of email.

* Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;

* Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen realiseren, dient de deelnemer de bij de bevestiging meegestuurde informatie aandachtig te lezen, in te vullen en liefst binnen 5 werkdagen naar ons te retourneren, doch uiterlijk 14 werkdagen vóór aanvang van de cursus

* De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

* Betaling voor de module/opleiding dient binnen 14 dagen na versturen van de inschrijving bijgeschreven te zijn op IBAN BE69 0018 1951 4478 – BIC GEBABEBB, ten name van Kyno-Coach vzw,

* Voor een factuur die op verzoek van de deelnemer is verzonden naar de werkgever van de deelnemer gelden dezelfde betalingsvoorwaarden.

* De deelnemer dient zorg te dragen voor tijdige betaling.


Annuleren:

* Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk;

* Bij annulering uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de module/opleiding zijn €50 inschrijving- en administratiekosten verschuldigd. * Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende module/opleiding zijn € 50 administratiekosten verschuldigd.

* Bij annulering later dan 30 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de module/opleiding is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.

* Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel.

* Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de module/opleiding op de hoogte te worden gebracht.

* Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechterlijk arrondisment Antwerpen, waarbij het Vredegerecht vijfde kanton Antwerpen bevoegd is.

Kyno-Coach ® - Copyright - Alle rechten voorbehouden