Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Kyno-Coach VZW 

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen/inschrijvingen bij Kyno-Coach VZW.  

Kyno-Coach VZW verbindt zich er toe dat haar medewerkers, docenten en gastdocenten cursisten en hun dieren steeds met eerbied en respect te zullen behandelen. Kyno-Coach VZW behoudt zich het recht om cursisten die haar medewerkers, docenten en gastdocenten niet met eerbied en respect behandelen of die de les ernstig of op ongepaste wijze verstoren te weigeren zonder opgave van redenen; er worden geen kosten terugbetaald. 

 

Inschrijvingen 


- Op de website vindt u informatie over de prijzen, inhoud en lesdata van modules. Deze kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 

- Kyno-Coach VZW heeft het recht om bij ziekte van de docent of andere redenen een lesdag te verschuiven. De nieuwe lesdag zal op dezelfde dag in de week aangeboden worden als de oorspronkelijke lesdag, zo zal een lesdag op een zaterdag die gecanceld werd, opnieuw aangeboden worden op een zaterdag. Een dergelijke verschuiving zal zo spoedig mogelijk aan de cursisten kenbaar gemaakt worden. Indien de cursist niet kan deelnemen aan de nieuwe lesdag, kan deze per uitzondering deelnemen aan de eerstvolgende – nog niet volzette – lesdag van een volgende keer dat de module aangeboden wordt. 

- Een door ons ontvangen en getekend inschrijvingsformulier, te vinden op de website: http://kyno-coach.be/inschrijfformulier.html geldt als bevestiging van deelname aan de cursus en tevens als acceptatie van de algemene voorwaarden. 

- Onder cursus wordt ook verstaan: module, lezing, lesdag, workshop enz. 

- De door de cursist bij inschrijving gekozen cursus omvat de leervakken die zijn vermeld bij de betreffende cursus op http://kyno-coach.be/academie/index.html op het moment waarop de inschrijving geschiedt. Kyno-Coach VZW behoudt zich het recht om wijzigingen in het cursusprogramma en geringe wijzigingen in de cursusinhoud aan te brengen. 

- De cursist verklaart zich met de inschrijving akkoord met de cursusvoorwaarden zoals deze vermeld zijn bij de desbetreffende cursus op de website: http://kyno-coach.be/academie/index.html

- Inschrijving heeft plaats gevonden indien het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per post of email bij Kyno-Coach VZW.  

- Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden; 

- De inschrijving wordt bevestigd door Kyno-Coach VZW per mail. Bij voldoende deelnemers aan een module wordt ongeveer één maand voor aanvang van de module een factuur opgemaakt en uitgestuurd naar alle deelnemers. Bij het overschrijden van het maximum aantal deelnemers telt de datum op het inschrijfformulier. Deelnemers worden geselecteerd op volgorde van binnenkomst van inschrijfformulier. Cursisten die niet kunnen deelnemen indien de cursus volzet is ontvangen hiervan een mail met de melding dat hun inschrijving automatisch wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende keer dat de module van start gaat. De cursist kan indien gewenst binnen de 2 weken na ontvangst van deze mail zijn inschrijving in dat geval kosteloos annuleren per mail/brief. 

- Een cursus gaat enkel door bij voldoende aanmelding. Indien een cursus niet kan doorgaan ontvangt elke cursus een melding per mail dat hun inschrijving automatisch wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende keer dat de module van start gaat. De cursist kan indien gewenst binnen de 4 weken na ontvangst van deze mail zijn inschrijving in dat geval kosteloos annuleren per mail/brief. 

- Het minimum aantal deelnemers per module is bepaald op 6 cursisten. Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de leslocatie en wordt door Kyno-Coach VZW bepaald per module.  

- Kyno-Coach VZW behoudt zich het recht omwille van organisatorische redenen een cursus te laten doorgaan op een ander tijdstip dan oorspronkelijk was gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Bij wijziging van een cursus heeft de cursist de mogelijkheid om hierop binnen een termijn van 7 kalenderdagen, te tellen vanaf de verzenddatum van de mail waarin de wijziging wordt gecommuniceerd, te reageren. Indien de cursist niet reageert binnen deze termijn, gaat hij/zij automatisch akkoord met de wijziging. Indien de cursist tijdig heeft afgemeld en dus niet akkoord gaat met de wijziging, kan de cursist kiezen om deze cursus op een ander aangeboden tijdstip te volgen. Indien de cursist akkoord gaat met de wijziging en later toch annuleert, is de cursist alsnog gebonden aan de annuleringsprocedure en bijhorende kosten. Indien deze cursus niet meer door ons wordt aangeboden (op een andere datum), krijgt de cursist het volledige bedrag teruggestort indien het reeds was overgeschreven met bijhorende creditnota zonder kost. 

- De directie bepaalt of een cursus al dan niet doorgaat.  

 

Toelatingsvoorwaarden 


- Op http://kyno-coach.be/academie/index.html wordt per cursus aangegeven welke vooropleidingen/cursussen vereist zijn. Indien de cursist niet voldoet aan deze voorwaarden maar van mening is dat hij/zij op grond van vergelijkbare opleidingen of op grond van werkervaring aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, dan is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen bij de toelatingscommissie. 

- De definitieve toelating wordt bepaald door de toelatingscommissie. De toelatingscommissie bestaat uit de directie van Kyno-Coach VZW. Hierover is geen beroep mogelijk. 

 

Betalingen 


- Betaling voor de cursus dient binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum overgeschreven te zijn op
IBAN BE69 0018 1951 4478 – BIC GEBABEBB, ten name van Kyno-Coach VZW. 

- Door in te schrijven voor een cursus, verplicht u zich tot betaling van de factuur binnen de gestelde betaaltermijn. Alle prijzen zijn in euro, Sinds 1/09/2019 is Kyno-Coach VZW BTW-plichtig, bij de prijzen staat telkens vermeld of het om het bedrag inclusief (incl.) of exclusief (excl.) BTW gaat.

- Voor een factuur die op verzoek van de deelnemer is verzonden naar diens werkgever gelden dezelfde betalingsvoorwaarden. 

- Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de 8 kalenderjaren vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt met een aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van 8 kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.  

- Bij overschrijding van de betaaltermijn op de factuur worden 25 euro administratiekosten in rekening gebracht. Een eenmalige betalingsherinnering wordt via mail verstuurd. 

- Alle gemaakte kosten om achterstallig cursusgeld te innen komen ten laste van de nalatige cursist, c.q. de werkgever die de betalingsverplichting heeft overgenomen. 

- In onderling overleg en in uitzonderlijke gevallen kan Kyno-Coach VZW een uitzondering maken op de betaaltermijn. Bij betaling in termijnen wordt het factuurbedrag standaard verhoogd met 25 euro administratiekosten. 

- Bij vroegtijdige beëindiging of stopzetting door de cursist van een cursus is Kyno-Coach VZW niet gehouden aan terugbetaling van reeds betaalde geldsommen.  

 

Studieprocedure 


- De kost voor het examen zowel theorie als praktijk zit niet vervat in het cursusgeld en is apart te betalen. Het tarief voor één examen ligt vast op 75€/examendeelname. De datum wordt samen met de cursist individueel vastgelegd. 

- De cursist dient 60% te halen om te slagen voor een examen. 

- Herexamen is mogelijk, mits betaling van 75€ herexamendeelname.  Indien de cursist niet slaagt in de 2e zit, dient de cursist opnieuw de module te volgen. Dit kan met korting van 15% op het cursusgeld. 

- Voor elke cursus krijgt de cursist een aanwezigheidscertificaat indien de cursist aanwezig was bij 80% van de lesdagen. 

- Voor elk afgelegd examen waar de cursist voor geslaagd is, krijgt de cursist een certificaat met behaalde punten.  

- Voor elk met vrucht geslaagd opleidingsonderdeel ontvangt de cursist een diploma. Voor het einddiploma is de cursist welkom op onze officiële uitreiking.  

- Indien Kyno-Coach VZW een gastdocent inhuurt blijven de algemene voorwaarden van kracht zoals hier beschreven. Kyno-Coach VZW doet de organisatie en de bestuurders behouden het recht, ongeacht het aantal deelnemers om de cursus of opleiding zelf gratis mee te volgen.  

  

Annuleringsprocedure 


- Vanaf ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier is er een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin kosteloos kan geannuleerd worden, op voorwaarde dat de ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier meer dan 45 kalenderdagen is verwijderd van aanvang van de cursus. Indien de ontvangstdatum van het inschrijvingsformulier minder dan 45 kalenderdagen verwijderd is van aanvang van de cursus vervalt de 14 kalenderdagen bedenktijd en kan er niet meer kosteloos geannuleerd worden. 

- Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk per mail/brief. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de annuleringsmail of in geval van annulering per brief de poststempel. 

- Na afloop van deze termijn van 14 kalenderdagen worden door Kyno-Coach VZW inschrijvings- en administratiekosten in rekening gebracht bij annulering voor aanvang van de cursus door de cursist: 

- Bij annulering tot 60 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus is 10% van het factuurbedrag verschuldigd, 

- Bij annulering tussen de 60 kalenderdagen en 45 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is 25% van het factuurbedrag verschuldigd, 

- Bij annulering tussen de 45 kalenderdagen en 30 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is 50% van het factuurbedrag verschuldigd, 

- Bij annulering vanaf 30 kalenderdagen voor aanvang van de cursus is het volledige factuurbedrag verschuldigd, 

En dit ongeacht de reden van annulering. Uitzonderingen hierop kunnen enkel door de voltallige directie goedgekeurd en bepaald worden.  

- Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer, die nog niet voor de betreffende cursus is ingeschreven, kan worden aangewezen. Dit enkel op voorwaarde dat de vervanger voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de desbetreffende cursus. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus op de hoogte te worden gebracht door de vervanger zelf, die hiermee akkoord gaat de inschrijving en daartoe behorende voorwaarden over te zullen nemen.  

 

Auteursrecht 


Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Kyno-Coach VZW berust bij Kyno-Coach VZW. Evenals het concept Kyno-Coach Academie zijn en blijven eigendom van Kyno-Coach VZW. Het materiaal mag niet verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke toestemming van Kyno-Coach VZW. Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.  

 

Klachtenprocedure 


- Indien de cursist klachten of aanmerkingen heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat Kyno-Coach VZW haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, kunt u uw klacht aanmelden via de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure staat openbaar op onze website en kan ook bij het secretariaat aangevraagd worden. Klachten worden na binnenkomst vertrouwelijk en schriftelijk behandeld door Kyno-Coach VZW. 

Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld: 

- u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 14 kalenderdagen na indiening, 

- u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 30 kalenderdagen na indiening; 

- de klacht zal binnen een termijn van 3 maanden na indiening worden afgehandeld. 

Indien deze termijnen niet kunnen opgevolgd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.  

- Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waarbij het Vredegerecht vijfde kanton Antwerpen bevoegd is. 

 

Aansprakelijkheid 


  1. Kyno-Coach VZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade aan u en/of uw dier of voertuig met welke oorzaak dan ook. Kyno-Coach VZW is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade van welke aard ook. De cursist is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade, ongeacht of dit een gevolg is van handelen of nalatigheid van de cursist zelf, dan wel door derden.  
  2. Het trainen c.q. begeleiden van (probleem)honden vindt plaats op eigen rekening en risico. Kyno-Coach VZW is hiervoor niet aansprakelijk. 
  3. Alle deelnemers die met een (eigen) hond deelnemen aan praktijklessen zijn zelf verantwoordelijk voor deze hond. Zij dienen zorg te dragen voor adequate verzekeringen en entingen.
  4. Bij diefstal wordt de politie onmiddellijk gewaarschuwd. 
  5. Kyno-Coach VZW respecteert de wetten op dierenwelzijn, bij inbreuk hierop zal dan ook meteen de politie worden gecontacteerd. 

 

De Directie van Kyno-Coach VZW 

Essen, 20-07-2019 

Wijzigingen voorbehouden 

Kyno-Coach ® - Copyright - Alle rechten voorbehouden